RADA RODZICÓW


Przewodnicząca:   p. Klaudia Chwiędacz

Zastępca przewodniczącej :   p. Marcin Wiśniewski

Skarbnik :   p. Aldona Ficek

Sekretarz :   p. Jolanta Zawadzka


Prosimy o wpłatę składki na Radę Rodziców; nr konta - 31 8437 0002 0030 0315 8134 0001 z dopiskiem - Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Imielinie.
Kontakt: przewodniczacy.rady.imielin@wp.plInformacja dla rodziców - szkolne ubezpieczenie NW
RADA RODZICÓW jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły. Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach:

Dla właściwego funkcjonowania rady rodziców konieczne jest, aby działała ona jako autentyczny organ szkoły. Oznacza to, że:

Rada rodziców, która jest organem szkoły, działa na podstawie przepisów dwóch ustaw:
 1. 1. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, która reguluje wszystkie najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem rady rodziców, w szczególności:
  • sposób powoływania rady rodziców,
  • kompetencje rady rodziców.
 2. U2. Ustawy Karta Nauczyciela, która opisuje udział rodziców w dokonywaniu oceny nauczycieli.


KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

Kompetencje rady rodziców zawarte są przede wszystkim w art. 84 ustawy Prawo oświatowe , ale także – w sprawach szczegółowych – w innych częściach tej ustawy oraz w Karcie Nauczyciela.

Rada rodziców ma obowiązek:


Członkowie Rady Rodziców, a zwłaszcza osoby zasiadające w Prezydium i Komisji Rewizyjnej, powinni dobrze zapoznać się ze statutem szkoły, regulaminem pracy rady pedagogicznej oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Znając te dokumenty mogą skutecznie i sprawnie działać, a także uniknąć ewentualnych nieporozumień z władzami szkoły. 

DOKUMENTY RADY RODZICÓW
Głównym dokumentem Rady Rodziców jest jej regulamin.
Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
 2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w oraz przedstawicieli rad oddziałowych,
 3. zasady wydatkowania funduszy rady rodziców

Właściwie skonstruowany regulamin winien regulować następujące kwestie:

SPOTKANIA DYREKTORA SZKOŁY Z RADĄ RODZICÓW
ROK SZKOLNY 2018/2019

SPOTKANIE Z PREZYDIUM RADY RODZICÓW W DNIU 27 SIERPNIA 2018 r.
1. Powitanie przez dyrektora szkoły.
2. Przedstawienie kalendarza szkolnego na bieżący rok szkolny, organizacja pracy szkoły w roku 2018/2019, opinia nt. dni wolnych od zajęć dydaktycznych, do odpracowania, propozycje rodziców.
3. Przedstawienie przez dyrektora propozycji zmian w Statucie Szkoły – WZO ( średnia ważona).
4. Ustalenie wysokości składki na Radę Rodziców. Ustalenie wyboru ubezpieczyciela grupowego NW dla uczniów z przedstawionych ofert.
5. Sprawy bieżące. Wolne wnioski.

SPOTKANIE Z RADĄ RODZICÓW W DNIU 20 WRZEŚNIA 2018 r. ( sprawozdawczo-wyborcze)
1. Powitanie, ustalenie porządku obrad.
2. Przedstawienie przez dyrektora szkoły organizacji roku szkolnego, kalendarza szkolnego, organizacji zajęć świetlicowych w nowych pomieszczeniach, otwarcia hali sportowej i inne.
3. Wybory prezydium Rady Rodziców.
4. Uchwalenie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego na rok szkolny 2018/19.
5. Sprawy bieżące.

SPOTKANIEZ PREZYDIUM RADY RODZICÓW W DNIU 20 GRUDNIA 2018 r.
1. Powitanie, ustalenie porządku obrad.
2. Przedstawienie przez dyrektora szkoły projektu planu finansowego na rok 2019 .Uchwała.
3. Uchwała w sprawie przerw śródlekcyjnych.
4. Koncert gwiazdkowy.
5. Sprawy bieżące.

SPOTKANIE Z RADĄ RODZICÓW Z UDZIAŁEM WŁADZ MIASTA W DNIU 18 MARCA 2019 r.
1. Powitanie zebranych przez dyrektora szkoły.
2. Przedstawienie przez p. M. Strojny kierownika Referatu EZKS uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Imielin oraz granic ich obwodów.
3. Przedstawienie przez p. M. Strojny kierownika Referatu EZKS uchwały w sprawie wskazania realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych oraz trzecich SP nr 2 im.Kard. St. Wyszyńskiego w Imielinie, w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
4. Uzasadnienie projektów Uchwał przez Burmistrza Miasta pana Jana Chwiędacza oraz przewodniczącego RM pana Tadeusza Herichta.
5. Dyskusja, pytania, wnioski.
6. Podsumowanie zebrania przez dyrektora szkoły.

Czerwiec 2019 r. przekazanie przez dyrektora szkoły ofert ubezpieczeniowych NW dla uczniów składanych w sekretariacie przewodniczącej RR pani Klaudii Chwiędacz.

ROK SZKOLNY 2017/2018


Spotkanie dyrektora szkoły z Radą Rodziców w dniu 14 czerwca 2018r.
1. Powitanie zebranych. Podziękowanie dyrektora szkoły dla rodziców za współpracę, wsparcie różnych działań w roku szkolnym 2017/18.
2. Przekazanie ofert firm ubezpieczeniowych, jakie wpłynęły do szkoły na ubezpieczenie grupowe uczniów. Wybór ubezpieczyciela przez rodziców.
3. Dyrektor przekazał informacje dotyczące organizacji pracy szkoły i Przedszkola Miejskiego w oddawanej do użytku od września 2018 r. hali sportowej oraz budynku na ul. Dobrej.
4. Przedstawienie planów dotyczących organizacji roku szkolnego 2018/2019 – 25 oddziałów w szkole, 4 klasy I.
5. Otwarcie hali we wrześniu- Piknik Rodzinny ze zwiedzaniem dla rodziców i mieszkańców.
6. Ankieta dla rodziców dotycząca oczekiwań, działań i problemów, jakie powinny być uwzględnione w planie wychowawczo-profilaktycznym na rok szkolny 2018/19.
7. Wnioski i pytania rodziców.


Zebranie dyrektora szkoły z Radą Rodziców w dniu 6 marca 2018r.
1. Powitanie zebranych. Podziękowanie za Koncert Gwiazdkowy- zaangażowanie.
2. Przedstawienie planu finansowego szkoły . uchwała opiniująca.
- remonty : kuchnia, sale dla specjalistów, okna na sali gimnastycznej
- awaryjny remont kotłów CO
3. Uchwała o Regulaminie RR- zmiana przepisów oświatowych
4. Uchwała opiniująca w sprawie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych 30 kwietnia 2018 r.
5. Od września 2018 r. oddana zostanie do użytku szkolnego i mieszkańców hala sportowa przy szkole. Budynek na Dobrej- Przedszkole Miejskie- przejściowo do czasu wybudowania nowego Przedszkola zajmą oddziały zerowe.
6. Przedstawienie planów dotyczących organizacji roku szkolnego 2018/2019 – 25 oddziałów w szkole, 5 oddziałów zerowych podległych Przedszkolu Miejskiemu w Imielinie.
7. Otwarcie hali we wrześniu- Piknik Rodzinny ze zwiedzaniem dla rodziców i mieszkańców.
8. Wnioski i pytania rodziców.


Spotkanie dyrektora szkoły z Prezydium Rady Rodziców. Termin : 23.08.2017 r
Tematyka spotkania:
1. Wybór ubezpieczyciela po zapoznaniu w czerwcu 2017 r. z ofertą ubezpieczeń z firmy Gothaer, PZU, Interrisk, AXA. Rada Rodziców podjęła decyzje o najlepszych warunkach oferowanych przez AXA.
2. Uchwała w sprawie pozytywnej opinii nt. organizacji zajęć w szkole, dni wolne od zajęć dydaktycznych, dni do odpracowania, kalendarza na rok szkolny 2017/2018, ustalenie terminów planu imprez.
3. Przedstawienie zmian do WSO. -zmiana procentowa w ocenie dostatecznej i dopuszczającej.
4. Przedstawienie przez dyrektora efektów prac remontowych w szkole wykonywanych podczas wakacji.
5. Omówienie założeń Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
6. Wnioski i uwagi rodziców nt. pracy szkoły.

Spotkanie z Radą Rodziców . Termin : 19 .09. 2017 r.
Tematyka spotkania:
1. Przedstawienie przez dyrektora Kalendarza roku szkolnego. ( 26 .01. 2018 Koncert Gwiazdkowy. )
2. Omówienie założeń Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
3. Spotkanie z p. M. Kostarzem przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej AXA i opiekunem szkoły.
4. Przypomnienie przez dyrektora szkoły Drogi służbowej załatwiania spraw.
5. Opinia nt. książek Narodowego Programu Czytelnictwa. Do końca września propozycje do polonistów i biblioteki.
6. AISEC
7. Wnioski i uwagi rodziców.

Ubezpieczenie

ROK SZKOLNY 2016/2017KOMUNIKAT dot. szkolnych ubezpieczeń grupowych

W dniu 30 września 2016 zakończono zbieranie składek ubezpieczeniowych. Osoby które nie zdążyły dokonać wpłaty mają możliwość zakupienia ubezpieczenia w Biurze AMIGO w Tychach ul. Budowlanych 59 pok. 37 (budynek Powiatowego Urzędu Pracy) u Pana Marek Kostarz - po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, lub on- line na stronie Bezpieczny.pl używając Kodu Opiekuna 20042.
W przypadku nieszczęśliwego wypadku lub innego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową zalecamy kontakt z Opiekunem Szkoły Panem Marek Kostarz tel. 501 032 622, mkostarz@bezpieczny.pl


Przypomnienie:
 1. Ubezpieczenia działa 24 godz. / dobę na całym Świecie
 2. Sport szkolny, poza szkolny – w tym również sport wyczynowy (zgodnie z warunkami ubezpieczenia: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, pływanie, gimnastyka artystyczna, taniec, lekkoatletyka, łyżwiarstwo, hokej, jazda konna rekreacyjna, sporty walki, itp) w standardzie.
 3. Szpital po wypadku: wypłata ryczałtu już za jedną dobę pobytu
 4. Roszczenie można składać zaraz po zdarzeniu, a nie dopiero po zakończeniu leczenia czy rehabilitacji.

W Naszej Placówce funkcjonują dwie polisy. Zakres ochrony i rodzaje świadczeń są takie same. Różnica pomiędzy wariantami wynika z wysokości sum ubezpieczenia i wielkości kwotowych w ramach świadczeń.

Przyjęliśmy następującą zasadę zgłaszania wypadku (zdarzenia):
 1. Kontakt telefoniczny z Panem Marek Kostarz – zgłoszenie wypadku. Przesłanie zainteresowanemu (rodzicowi) emailowo lub wręczenie osobiste „Wniosku o wypłatę roszczenia odszkodowawczego” wraz otrzymanie pełnej informacją dot. dalszego postępowania.
 2. Pobranie z Sekretariatu „Zaświadczenia o uczestnictwie w ubezpieczeniu”
 3. Skompletowanie dokumentacji medycznej w sprawie.
 4. Wysłanie przez Rodzica dokumentów do Axa w Warszawie ul. Chłodna 51. Szczegóły u Opiekuna.
21 września 2019
PnPoniedziałek WtWtorek ŚrŚroda CzCzwartek PiPiątek SoSobota NdNiedziela
1
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
2
345678
9SPOTKANIE RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI KLAS
10
1112131415
1617181920dzisiaj
21
22
23242526272829
30
foto losowe
galeria uśmiechów
WSPÓŁPRACA:

GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W IMIELINIEPRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IMIELINIEBIBLIOTEKA MIEJSKA W IMIELINIEURZĄD MIASTA IMIELINMIEJSKIE CENTRUM KULTURY W IMIELINIEMIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W IMIELINIE

Imielin

Powiat Bieruńsko-Lędziński

Województwo Śląskie