Odnośnik bip Imielin Odnośnik do strony materiałów Szkoły Podstawowej w Imielinie umieszczonych w serwisie społecznościowym Facebook
Obraz informacja topDokumenty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY w roku szkolnym 2022/2023HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTYWEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA PRZEPROWADZENIA I ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
1. Egzamin odbywa się w wyznaczonych wcześniej salach egzaminacyjnych.

2. Przygotowanie sal do egzaminu, zgodnie z procedurami ustalonymi przez OKE
w Jaworznie, odbywa się na dzień przed terminem egzaminu. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie sal są Przewodniczący Zespołów Nadzorujących.

3. Młodzież wchodzi do sal egzaminacyjnych pojedynczo, w ustalonym porządku, zgodnie z listą zdających wywieszoną na drzwiach sali i zajmuje wylosowane wcześniej miejsca (nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

4. Tożsamość osoby zdającej potwierdzana jest legitymacją szkolną. W przypadku braku legitymacji szkolnej, tożsamość ucznia potwierdza dyrektor szkoły lub wyznaczona osoba znająca ucznia.

5. Do sali, w której przeprowadzany jest egzamin, nie wolno wnosić żadnych urządzeń elektronicznych. 

6. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.

7. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

8. Za przygotowanie kartek z nazwiskiem, imieniem, numerem PESEL i kodem ucznia odpowiedzialni są Przewodniczący Zespołów Nadzorujących przebieg egzaminu.

9. Po zajęciu miejsca uczeń, który chce skontaktować się z Zespołem Nadzorującym, podnosi rękę i oczekuje na podejście członka zespołu.

10. Członkowie zespołu odpowiadają tylko na pytania związane z kodowaniem i rozumieniem instrukcji dla ucznia.

11. Po zakończeniu czynności organizacyjnych przewodniczący zespołu zapisuje na tablicy w widocznym miejscu godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem.

12. Egzamin przebiega zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Dyrektora CKE.

13. Czas trwania pracy z zestawem egzaminacyjnym liczy się od momentu zapisania godziny na tablicy i jest zgodny z procedurą.

14. Przewodniczący zespołu w uzasadnionej sytuacji może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków uniemożliwiających kontakt zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

15. Uczeń, który zakończył pracę z zestawem przed czasem, powyższy fakt sygnalizuje poprzez podniesienie ręki, oczekuje na podejście członka zespołu nadzorującego. Członek zespołu nadzorującego po wykonaniu czynności zgodnie z obowiązującymi procedurami przekazuje zestaw Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego. Po przyjęciu zestawu daje sygnał uczniowi do opuszczenia sali.

16. Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje zdających o zakończeniu egzaminu, poleca zamknięcie zestawów, odłożenie ich na brzeg ławki i oczekiwanie na podejście członka zespołu nadzorującego.

17. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

18. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, nauczyciele wspomagający lub specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym oraz obserwatorzy.

19. Szczegółowe etapy przeprowadzenia egzaminu z danego przedmiotu opisane są w Procedurach organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty ustalonych przez CKE i OKE.

20. Zdający egzamin podlegają obowiązującej Procedurze bezpiecznego pobytu uczniów na terenie szkoły.

21. Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2022 r. opisany w niniejszym dokumencie może zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19.Wprowadzono Zarządzeniem dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. kard.St. Wyszyńskiego w Imielinie z dnia 1 marca 2022r.
50-lecie Szkoły 
29 marca 2023
PnPoniedziałek WtWtorek ŚrŚroda CzCzwartek PiPiątek SoSobota NdNiedziela
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728dzisiaj
29
3031
foto losowe
galeria uśmiechów
Dziennik elktroniczny Filmy kanał youtube Szkoły Podstawowej nr 2 w Imielinie sześciolatki w szkole książki naszych marzeń strona MEN.gov odkrywcy talentów Szkoła przyjazna sześciolatkom Wiarygodna Szkoła Certyfikat Certyfikat udziału w programie edukacja cyfrowa MegaMisja 2016/2017 Licenicja VII Światowy dzień tabliczki mnożenia Lepsza Szkoła Projekt ReadON Dyplom uznania VII Światowy dzień tabliczki mnożenia Certyfikat udziału w programie edukacja cyfrowa MegaMisja 2017/2018 Dyplom Kompetencje na szóstkę Certyfikat Lepsza Szkoła Licenicja IX Światowy Dzień Tabliczk Mnożenia Piłka ręczna Logo SZS Logo SKS Logo Związki Piłki Ręcznej w Polsce Logo Szkoła Pamięta Logo Szkoła do Hymnu Logo Szkoła do Hymnu
WSPÓŁPRACA:

GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W IMIELINIEPRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IMIELINIEBIBLIOTEKA MIEJSKA W IMIELINIEURZĄD MIASTA IMIELINMIEJSKIE CENTRUM KULTURY W IMIELINIEMIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W IMIELINIE
Herb miasta Imielin
Imielin
Herb powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
Powiat Bieruńsko-Lędziński
Herb województwa śląskiego
Województwo Śląskie