Odnośnik bip Imielin Odnośnik do strony materiałów Szkoły Podstawowej w Imielinie umieszczonych w serwisie społecznościowym Facebook
Obraz informacja top

Aktualności:

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY

data dodania: 2022-08-02


Podręczniki do religii

data dodania: 2022-07-19

Klasa I
Tytuł podręcznika: Poznaję Boży świat
Wydawnictwo: Jedność  Kielce
Autorzy podręcznika: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
bez ćwiczeń

Klasa II
Tytuł podręcznika:  Odkrywam Królestwo Boże
Wydawnictwo: Jedność  Kielce
Autorzy podręcznika:  ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
bez ćwiczeń

Klasa III
Tytuł podręcznika:  Jezus jest z nami
Wydawnictwo: Jedność  Kielce
Autorzy podręcznika:  Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak
bez ćwiczeń

Klasa IV
Tytuł podręcznika:  Miejsca pełne Bogactw
Wydawnictwo: Jedność  Kielce
Autorzy podręcznika: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek
Tytuł ćwiczeń:  Miejsca pełne Bogactw

Klasa V
Tytuł podręcznika:  Szczęśliwi którzy szukają prawdy
Wydawnictwo: Jedność  Kielce
Autorzy podręcznika: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Tytuł ćwiczeń: Szczęśliwi którzy szukają prawdy

Klasa VI
Tytuł podręcznika:  Szczęśliwi którzy odkrywają piękno
Wydawnictwo: Jedność  Kielce
Autorzy podręcznika: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Tytuł ćwiczeń: Szczęśliwi którzy odkrywają piękno

Klasa VII
Tytuł podręcznika:  Błogosławieni którzy szukają Jezusa
Wydawnictwo: Jedność  Kielce
Autorzy podręcznika: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska
Bez ćwiczeń

Klasa VIII
Tytuł podręcznika:  Błogosławieni którzy ufają Jezusa
Wydawnictwo: Jedność  Kielce
Autorzy podręcznika: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska
Bez ćwiczeń

PODSUMOWANIE INNOWACJI PRZYRODNICZEJ- UCZEŃ AKTYWNY ODKRYWCA

data dodania: 2022-07-08

Innowacja była realizowana podczas nauki przedmiotów przyrodniczych w klasach IV-VIII.

·Cele ogólne innowacji:
 - rozwijanie chęci poznawczych uczniów,
- rozbudzenie zainteresowania naukami przyrodniczymi,
- uczenie kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów,
- prezentowanie własnych wyników obserwacji, eksperymentów i przemyśleń,
 - wykorzystanie wiedzy w praktyce życia codziennego

·Przykładowe metody realizacji innowacji:
- Projekt „ Idealny pasożyt”
- Tworzenie modeli profili glebowych
- Zajęcia terenowe „ Rozpoznawanie mchów, skrzypów i paproci”
 - Zajęcia laboratoryjne – „Tworzymy mydła i żelki na bazie agaru"
 - Tworzenie dziennika obserwacji pogody
 - Hodowla zwierząt w pracowni przyrodniczej


zdj_aktualnosci/2148_22995.jpg
zdj_aktualnosci/2148_22996.jpg
zdj_aktualnosci/2148_22997.jpg
zdj_aktualnosci/2148_22998.jpg
zdj_aktualnosci/2148_22999.jpg
zdj_aktualnosci/2148_23000.jpg
zdj_aktualnosci/2148_23001.jpg
zdj_aktualnosci/2148_23002.jpg
zdj_aktualnosci/2148_23003.jpg
INNOWACJA PEDAGOGICZNA ZESZYT ONLINE

data dodania: 2022-07-08

INNOWACJA  PEDAGOGICZNA
 ZESZYT ONLINE
REALIZOWANA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 W KLASACH PIĄTYCH

  „Zeszyt online” to projekt realizowany przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Ten rok szkolny był kontynuacją współpracy naszej szkoły z Politechniką Warszawską, która poszerzyła swoją ofertę i dostosowała do uczniów klas piątych.
Innowacja trwała w naszej szkole  cały rok szkolny i brały udział wszystkie klasy piąte, które poznały już ten rodzaj pracy w poprzedniej klasie. W tym roku z programu korzystałyśmy w miarę potrzeb, szczególnie podczas lekcji geometrii. Ogromną zaletą  programu było wykorzystanie sztucznej inteligencji do personalizacji procesu nauki.  Program jest tak skonstruowany, że daje wsparcie uczniom mającym trudności z samodzielnym rozwiązywaniem zadań matematycznych, a uczniom zdolnym podsuwa zadania, które mogą ich przygotować nawet do olimpiady przedmiotowej.
    Praca w zeszycie online zastąpiła tradycyjne zadania domowe w czasie zdalnego nauczania lub była ciekawą alternatywą do pracy z uczniem w czasie nauki stacjonarnej. Realizowane przez uczniów zagadnienia pokrywały się z programem nauczania matematyki w klasach piątych oraz                 z treścią podręcznika GWO.
    Dzięki nowoczesnej technologii otrzymywałyśmy informację zwrotną, która zawierała szczegóły procesu uczenia się każdego ucznia. Umożliwiło to diagnozowanie problemów i potrzeb każdego dziecka indywidualnie, szczególnie w czasie pracy na odległość. Narzędzie to pozwala na postępy ucznia tylko wtedy, gdy pracuje w „Zeszycie online” samodzielnie.  
    Efektem takiej formy pracy było zaangażowanie uczniów i monitorowanie jego postępów.  Nam, nauczycielkom, dało narzędzie zdecydowanie ułatwiające kształtowanie prawidłowych nawyków w uczeniu się matematyki oraz ułatwiło ocenianie pracy ucznia na bieżąco. Nowa forma  realizacji zagadnień programowych wpłynęła na urozmaicenie procesu nauczania. Była atrakcyjna pod względem wizualnym, merytorycznym i praktycznym. Mamy nadzieję, że „Zeszyt online” na stałe pozostanie narzędziem dydaktycznym, z którego  korzystać będziemy w naszej szkole.

Innowację realizowały :
Zofia Cichy i Agnieszka Honkisz


SPRAWOZDANIE Z INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Z MATEMATYKI REALIZOWANEJ W KLASACH VII – VIII „Otoczeni procentami”

data dodania: 2022-07-08

SPRAWOZDANIE Z INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ
Z MATEMATYKI REALIZOWANEJ W KLASACH VII – VIII
„Otoczeni procentami”
rok szkolny 2021/2022

   Głównym założeniem innowacji było pokazanie uczniom, że można zadnia matematyczne wykorzystywać w sytuacjach niestandardowych, nie tylko matematycznie. Prace przy realizacji projektu pozwoliły uczniom m.in. na samodzielną pracę, pracę w grupach, pracę z rodzicami oraz dogłębnym zbadaniu zjawiska procentów w życiu codziennym i otaczającej rzeczywistości.

    Uczniowie mogli  samodzielnie  odkrywać, wykazywać się kreatywnością w rozwiązywaniu problemów matematycznych. Sięgali przede wszystkim po przykłady zastosowania matematyki w życiu codziennym.

  Projekt polegał na dokładnym i szczegółowym zaplanowaniu działań. Począwszy od przedstawienie celów projektu, zawarcie kontraktu z uczniami, ustalenie terminów spotkań, podział uczniów na zespoły, wybór liderów zespołów.
Wzmocnione zostały również działania ekologiczne według pomysłów zespołów.
Grupy dokonały podsumowania całościowego projektu.

Korzyści z przeprowadzonej innowacji to miedzy innymi:

1. Umiejętność planowania pracy
2. Korzystania z różnych źródeł informacji
3. Wykorzystania wiedzy matematycznej do obliczeń procentowych
4. Wyciągania wniosków
5. W pracy grupowej podejmowania decyzji
6. Wyrażania własnych ocen i opinii
7. Obrony własnego zdania
8. Prezentowania własnej pracy i jej obrona

Autorki: Agnieszka Honkisz, Zofia Cichy, Maria Stolecka


SPRAWOZDANIE Z INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „Czy tu jest błąd? – zaproszenie do dyskusji”

data dodania: 2022-07-08

SPRAWOZDANIE Z INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ
„Czy tu jest błąd? – zaproszenie do dyskusji”
realizowanej w terminie
IV 2021 – IV 2022
w klasach IV - VII

  Głównym celem innowacji było rozbudzanie ciekawości edukacyjnej, kształcenie umiejętności logicznego myślenia oraz nauki argumentowania, krytycznego myślenia w odkrywaniu sposobu rozwiązania problemu matematycznego. Rozwiązywanie zadań problemowych uczy stawiania hipotez, wyrabia nawyk podejrzliwego podchodzenia do wyników i rozwiązań. Wzmacnia poczucie własnej wartości i akceptowania błędu, jako normalnego elementu procesu myślenia. Pokazuje uczniowi, że warto wyciągać wnioski z pomyłek i wykorzystać błąd do kreatywnego poszukiwania rozwiązań.

  Osiągnięto to poprzez zastosowanie na lekcjach różnych gier logicznych, domin matematycznych, prac manualnych, zestawów zadań oraz stawiając pytania problemowe.

  W ramach prowadzonych działań uczniowie wzięli udział w następujących przedsięwzięciach: Dzień Tabliczki Mnożenia, Dzień Matematyki pod hasłem „Matematyka, to jakiś kosmos”, Dzień Liczby Pi, Dzień Projektów Przedmiotowych oraz konkursach przedmiotowych. Zrealizowano wiele projektów edukacyjnych m. in. ludzik kątowy, obrazek z figur płaskich, zabawa z tangramem, modele figur przestrzennych z papieru i złączek. Działania te umożliwiły uczniom prezentację swoich umiejętności matematycznych oraz pobudziły ich kreatywność.

  Wszystkie podjęte działania przyczyniły się do podniesienia świadomości edukacyjnej uczniów oraz rozwijania kompetencji, takich jak: innowacyjność
i przedsiębiorczość.

Nauczycielki matematyki:
Agnieszka Honkisz, Zofia Cichy, Maria Stolecka


Sprawozdanie z realizacji innowacji polonistycznej Lektura wybrana rok szkolny 2021/2022

data dodania: 2022-07-06

Sprawozdanie z realizacji innowacji polonistycznej
Lektura wybrana
rok szkolny 2021/2022
Autorzy:
Kinga Frank
Ewelina Rozmus
Małgorzata Szulc
Szkoła Podstawowa nr 2  im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Imielinie
O innowacji

Innowacja pedagogiczna z języka polskiego „Lektura wybrana” skierowana była do uczniów klas szóstych. Realizowane zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla II etapu oraz są zgodne z priorytetowymi na rok szkolny 2021/2022 r. kompetencjami kluczowymi:  bezpieczne i efektywne korzystanie
z technologii cyfrowych oraz przedsiębiorczość.

W ramach innowacji uczniowie mieli prezentować na forum klasy wybraną przez siebie książkę (spoza listy lektur obowiązkowych), zaprojektować według własnego pomysłu jej okładkę oraz przygotować krzyżówkę, której pytania będą dotyczyć treści wybranej książki.

Projekt miał na celu:
− kształtowanie umiejętności wystąpień publicznych,
− rozwijanie kreatywności,
− rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia oraz wyrażania własnych refleksji dotyczących tekstów kultury,
– rozwijanie sprawności językowej, poprawę poziomu wypowiedzi ustnych,
− rozwijanie samodzielności i umiejętności związanych z organizacją własnej pracy,
– wzrost czytelnictwa.

Działania
Nauczyciele podczas prowadzenia zajęć języka polskiego w roku szkolnym 2021/2022 zwracali szczególną uwagę na rozwijanie umiejętności określania tematyki oraz problematyki utworu, nazywania wrażeń, jakie wzbudza czytany tekst, przedstawiania własnego rozumienia utworu wraz z uzasadnieniem.
Prezentacje były poprzedzone lekcjami dotyczącymi przygotowania wystąpienia publicznego. Uczniowie dowiadywali się, jakie elementy powinno zawierać ich wystąpienie, jak można je uatrakcyjnić, jak budować wypowiedź, co warto zrobić, by podczas prezentacji poradzić sobie ze stresem.
Prezentacje odbywały się w maju i czerwcu. Na miesiąc przed prezentacją uczniowie podawali nauczycielom tytuły książek, które będą omawiać, cały czas indywidualnie konsultowali swoje pomysły na wystąpienie.

Podsumowanie

Dzięki innowacji uczniowie mogli podzielić się z innymi swoimi preferencjami czytelniczymi. Prezentowali nie tylko książki beletrystyczne, ale także biograficzne, popularnonaukowe czy komiksy. Nawet wielu uczniów nie przejawiających zainteresowań przedmiotem, nie odmówiło udziału w projekcie (swoje wystąpienia przygotowało 91% uczniów objętych innowacją).

Uczniowie byli zainteresowani wystąpieniami kolegów, chętnie zadawali pytania dotyczące lektur, doceniali wkład pracy innych i wysiłek włożony w przygotowanie wystąpienia. Po dokonaniu analizy samoocen uczniów okazało się, że w wielu przypadkach wystąpienie było dla nich bardzo stresujące, jednak poradzenie sobie ze stresem, opanowanie go na tyle, by nie wpływał na jakość wystąpienia, było przyczyną ogromnej satysfakcji.  

Wdrożona innowacja okazała się być bardzo dobrym posunięciem, a wszystkie założone cele zostały osiągnięte. Biorąc pod uwagę chęci i zaangażowanie w zajęcia większości uczniów oraz zainteresowanie omawianymi lekturami można mieć przeświadczenie, że apetyt czytelniczy uczniów został rozbudzony. Z kolei świadomość tego, że można poradzić sobie
z wystąpieniem publicznym, że może dostarczyć ono pozytywnych wrażeń, że odczuwać z tego powodu satysfakcję, pozytywnie zmotywuje uczniów do podejmowania kolejnych tego typu wyzwań. Innowacja nie będzie kontynuowana w kolejnym roku szkolnym, ponieważ uczniowie świetnie zaznajomili się już z jej formułą i liczą na nowe wyzwania.
 


Sprawozdanie z realizacji innowacji polonistycznej Od piór do klawiatur! rok szkolny 2021/2022

data dodania: 2022-07-06

Sprawozdanie z realizacji innowacji polonistycznej
Od piór do klawiatur!
rok szkolny 2021/2022

Autorki:
Kinga Frank
Ewelina Rozmus
Małgorzata Szulc
Małgorzata Dziemidok
Joanna Kamer
Szkoła Podstawowa nr 2  im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Imielinie
O innowacji

Innowacja pedagogiczna z języka polskiego „Od piór do klawiatur” skierowana była do uczniów klas siódmych i ósmych. Realizowane zagadnienia zostały opracowane w oparciu
o podstawę programową kształcenia ogólnego dla II etapu oraz są zgodne z priorytetowymi na rok szkolny 2021/2022 r. kompetencjami kluczowymi:  bezpieczne i efektywne korzystanie
z technologii cyfrowych oraz przedsiębiorczość.

W ramach innowacji uczniowie mieli za zadanie  utworzenie wspólnej powieści w formie blogu fikcyjnego bohatera (różne formy wypowiedzi, autorskie materiały graficzne). Ostatecznie uczniowie zdecydowali się na założenie wspólnego Classroomu w platformie Google Workspace. Wspólnie stworzyli opowiadanie, które pisali w Formularzach Google.

Projekt miał na celu:
− rozwijanie kreatywności,
− rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia,
– rozwijanie sprawności językowej, poprawę poziomu wypowiedzi pisemnych,
− rozwijanie samodzielności i umiejętności związanych z organizacją własnej pracy,
– rozwijanie kompetencji językowych.

Działania
Nauczyciele zainicjowali pierwsze spotkanie oraz zaplanowali harmonogram pracy. Uczniowie sami tworzyli własne akapity tekstu według wcześniej omówionego planu wydarzeń. Musieli na czas wywiązywać się ze swojego zadania, ponieważ ich opóźnienie powodowało spowolnienie pracy całego zespołu. Następnie nauczyciele spotykali się i pełnili funkcję edytorów opowiadania, nie ingerowali w zakres tematu ani treści.

Podsumowanie

Dzięki innowacji uczniowie mogli podzielić się z innymi swoimi preferencjami, jeśli chodzi
o treści, które lubią tworzyć. Prezentowali nie tylko swoje umiejętności pisarskie, ale ćwiczyli też pracę w grupie oraz kształtowali odpowiedzialność za każdego członka zespołu. Nawet wielu uczniów, nie przejawiających zainteresowań przedmiotem, dołączyło do projektu.

Uczniowie, doceniali wkład pracy innych i wysiłek włożony w przygotowanie pracy. Po dokonaniu analizy samoocen uczniów okazało się, że w wielu przypadkach napisanie własnego fragmentu było dla nich bardzo trudne, jednak poradzenie sobie z tym zadaniem dało ogrom satysfakcji.  

Wdrożona innowacja okazała się być bardzo dobrym posunięciem, a wszystkie założone cele zostały osiągnięte. W trakcie roku szkolnego działania i zadania zmieniały się na bieżąco. Wynikało to z faktu, iż uczniowie musieli spotykać się po zajęciach lekcyjnych i to w formie online. Nie wszyscy uczestniczyli w każdym spotkaniu. Mimo utrudnień powstała spójna, wspólna praca.


WIELKI SUKCES ÓSMOKLASISTÓW SP 2 W IMIELINIE

data dodania: 2022-07-06

Wielki sukces odnieśli tegoroczni absolwenci SP 2 w Imielinie. Z wszystkich przedmiotów, które zdawali na egzaminie ósmoklasisty ich wyniki okazały się wyższe niż średnie ogólnopolskie i wojewódzkie.
Do egzaminu w tym roku przystąpiło 81 uczniów klas ósmych. . Z języka polskiego ich średni wynik wyniósł 61,5 %  ( wynik ogólnopolski 60 %) , jeszcze lepiej napisali z matematyki- średni wynik szkoły to 65 %  ( wynik ogólnopolski 57 % ), najlepiej zaś  z języka angielskiego 79, 3 % , czyli aż 12 % więcej niż średnia ogólnopolska ( 67%). Dwoje uczniów zdecydowało o pisaniu j. niemieckiego, uzyskując średnią 54% .
Co warto podkreślić, aż 9 uczniów zdobyło 100 % z matematyki, a 6 uczniów z j. angielskiego, 1 uczeń z j. polskiego. Wielkie gratulacje dla uczniów i nauczycieli szkoły.
To pierwszy rocznik szkoły, który podchodził do egzaminu ósmoklasistów i to jeszcze w liczbie 4 klas.
WYNIKI TEGOROCZNEGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W SP 2 W IMIELINIE


zdj_aktualnosci/2142_22994.jpg
Podsumowanie Innowacji pedagogicznej z wychowania fizycznego dla klas 4-8 „Zdrowe jadło”

data dodania: 2022-07-06

Realizacja działań w ramach innowacji przebiegała na dwóch poziomach:

- na terenie szkoły - pogadanki na temat zdrowego żywienia, prezentowanie raz w tygodniu przez chętnych uczniów zdrowych śniadań przygotowanych własnoręcznie w domu (za zdrowe, zbilansowane śniadanie otrzymywali  punkty), spotkanie z dietetykiem w szkole.
- poza terenem szkoły - oglądanie materiałów wysyłanych na gmaila o zdrowym żywieniu, samodzielne przygotowywanie zdrowych drugich śniadań.
Celem innowacji było:
- nabywania nowych umiejętności, stwarzanie w szkole atmosfery wskazującej na promocję zdrowia.  
- zwiększanie i rozszerzanie wiedzy o zdrowym żywieniu.
- praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania się.
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie oraz zdrowie.  
- zachęcanie do wyboru zdrowego stylu życia
- kształtowanie czynnej postawy w zapobieganiu chorobom.
- nabywanie umiejętności samodzielnego przygotowywania posiłków zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania, higieny i bezpieczeństwa.
Oceny podjętych działań dokonano poprzez:

- analiza przyniesionych śniadań do szkoły.
- rozmowy indywidualne z uczniami.
- ocenę zaangażowania i aktywności uczniów w zadanie przygotowania i noszenia do szkoły  zdrowego drugiego śniadania.
- prezentowanie przyniesionych śniadań .
Wnioski
     Analizując wyniki sprawdzania przynoszonych śniadań przez uczniów klas 4-8 okazuje się, że klasy młodsze bardziej przywiązywały uwagę do jakości swoich śniadań, im uczniowie starsi tym było gorzej. Uczniowie starsi posiadają wiedzę na temat zdrowego żywienia ale nie zawsze ją stosują.


zdj_aktualnosci/2141_22991.jpg
zdj_aktualnosci/2141_22992.jpg
zdj_aktualnosci/2141_22993.jpg


<<< nowsze aktualności ||| ||| starsze aktualności >>>
50-lecie Szkoły 
17 sierpnia 2022
PnPoniedziałek WtWtorek ŚrŚroda CzCzwartek PiPiątek SoSobota NdNiedziela
1234567
891011121314
1516dzisiaj
17
18192021
22232425262728
293031
foto losowe
galeria uśmiechów
Dziennik elktroniczny Filmy kanał youtube Szkoły Podstawowej nr 2 w Imielinie sześciolatki w szkole książki naszych marzeń strona MEN.gov odkrywcy talentów Szkoła przyjazna sześciolatkom Wiarygodna Szkoła Certyfikat Certyfikat udziału w programie edukacja cyfrowa MegaMisja 2016/2017 Licenicja VII Światowy dzień tabliczki mnożenia Lepsza Szkoła Projekt ReadON Dyplom uznania VII Światowy dzień tabliczki mnożenia Certyfikat udziału w programie edukacja cyfrowa MegaMisja 2017/2018 Dyplom Kompetencje na szóstkę Certyfikat Lepsza Szkoła Licenicja IX Światowy Dzień Tabliczk Mnożenia Piłka ręczna Logo SZS Logo SKS Logo Związki Piłki Ręcznej w Polsce Logo Szkoła Pamięta Logo Szkoła do Hymnu Logo Szkoła do Hymnu
WSPÓŁPRACA:

GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W IMIELINIEPRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IMIELINIEBIBLIOTEKA MIEJSKA W IMIELINIEURZĄD MIASTA IMIELINMIEJSKIE CENTRUM KULTURY W IMIELINIEMIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W IMIELINIE
Herb miasta Imielin
Imielin
Herb powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
Powiat Bieruńsko-Lędziński
Herb województwa śląskiego
Województwo Śląskie